Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zwrot kosztów

PROCEDURY ZWROTU OSOBOM WEZWANYM KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OSOBISTYM STAWIENNICTWEM W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej polskiej (tj. Dz.U.2016.1534 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2016.23)
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (tj. Dz.U.2010.90.594 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2009.157.1240 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie MON z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (tj. Dz.U.2004.50.484)

§ 1

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Malborku jako organ administracji wojskowej na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2016.1534 z późn. zm.) ma prawo wezwać osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony są obowiązane do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących tego obowiązku w terminie i miejscu określonym w wezwaniu oraz do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.

§ 2

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Malborku wzywać może w następujących przypadkach:

 1. powołania do czynnej służby wojskowej, służby w jednostkach zmilitaryzowanych lub służby w obronie cywilnej;
 2. wręczenia lub wycofania karty skierowania do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. wręczania, wycofania lub zmiany karty mobilizacyjnej;
 4. nadania, uchylenia lub unieważnienia przydziału mobilizacyjnego;
 5. nadania, uchylenia lub unieważnienia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;
 6. nadania, uchylenia lub unieważnienia przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego;
 7. nadania, unieważnienia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego;
 8. wręczenia lub wycofania karty przydziału kryzysowego;
 9. zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
 10. skierowania do wojskowej komisji lekarskiej, w tym na specjalistyczne badania lekarskie;
 11. założenia lub uzupełnienia ewidencji wojskowej;
 12. przeniesienia do rezerwy;
 13. odebrania, wymiany lub wydania nowej książeczki wojskowej;
 14. uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony, w przypadku, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 15. reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 16. mianowania na wyższy stopień wojskowy oraz wręczania odznaczeń;
 17. skierowania do wojskowej pracowni psychologicznej, w tym na badania psychologiczne.

§ 3

Wezwanie osoby podlegającej powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się, następuje za pomocą wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz.U.2004 r. nr 50, poz. 484 z późn. zm.) (druk MON-Mu/59). Wezwanie takie może mieć formę wydruku z eksploatowanego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Malborku Systemu Informatycznego SPIRALA – ZINT.

§ 4

W przypadku wzywania osób w celu wręczania odznaczeń lub aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe – wezwanie może mieć formę zaproszenia.

§ 5

Pracownik obsługujący osobę wzywaną ma obowiązek na druku wezwania zarówno w części przeznaczonej dla organu wzywającego jak i dla osoby wezwanej wpisania dokładnej daty i godziny stawiennictwa i zwolnienia wezwanego. Wojskowy Komendant Uzupełnień lub osoby przez niego upoważnione do wzywania w sprawie powszechnego obowiązku obrony potwierdzają te fakty swoim podpisem na obu częściach tego wezwania.

§ 6

Pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2016.1534 z późn .zm.), za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje, na ich żądanie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm).

 1. w celu uzyskania rekompensaty za utracone zarobki osoba która stawiła się na wezwanie, składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszych procedur.
 2. do swojego wniosku osoba ta musi załączyć oryginał zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, które udokumentuje utracenie zarobków wynikające ze stawienia się na wezwanie.

§ 7

Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 2012 r., poz. przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

§ 8

 1. Wojskowy Komendant Uzupełnień koszty te zwraca na wniosek złożony przez osobę wezwaną, według zasad określonych w przepisach działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1025, zpóźn. zm.).
 2. 2. Kierując się tymi przepisami oraz zasadami określonymi w art. 44 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wskazującymi na konieczność celowego i oszczędnego sposobu wydatkowania środków publicznych, przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, ustala się następujące zasady zwrot kosztów przejazdu dla osób wzywanych do miejsca stawienia się i powrotu do ich miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:
  1. w celu uzyskania zwrotu kosztów przejazdu, osoba która stawiła się na wezwanie, składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek zawierający stosowne oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszych procedur. W oświadczeniu tym osoba wezwana wskazuje środek transportu jakim odbyła podróż.
  2. zwrot kosztów przejazdu przysługuję za przejazd środkami transportu publicznego (autobusem lub pociągiem w klasie 2), w wysokości faktycznie poniesionych racjonalnych wydatków udokumentowanych biletami, które należy załączyć do złożonego oświadczenia W razie załączenia biletu tylko w jedną stronę, zwrot kosztów przejazdu ustala się w wysokości dwukrotności ceny biletu w jedną stronę.
  3. w przypadku przejazdu środkami transportu publicznego i nie dołączenia biletów potwierdzających odbycie podróży, osoba wezwana w swoim oświadczeniu wyjaśnia jakie są powody braku ich załączenia. W takim przypadku osobie wezwanej zwraca się koszty przejazdu obliczone według taryfy najtańszego przewoźnika wykonującego regularne przewozy na danej trasie.
  4. w uzasadnionych sytuacjach wskazanych we wniosku Wojskowy Komendant Uzupełnień, zwraca koszty własnym pojazdem obliczony jako dwukrotność iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr (podróż tam i z powrotem).
  5. ilość przejechanych kilometrów niezbędna do ustalana kwoty zwrotu kosztów przejazdu określana jest na podstawie oświadczenia osoby wezwanej, a w przypadku rozbieżności weryfikowana na podstawie optymalnej odległość trasy wskazanej pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem stawiennictwa, na stronie internetowej www.maps.google.pl
  6. stawkę za przejazd jednego kilometra ustala się w oparciu o procentową wartość maksymalnej stawki określonej na podstawie art. 34 a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy .
  7. Stawkę za 1 km przebiegu, niezbędną do ustalania kwoty zwrotu kosztów przejazdu dla osób wezwanych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Malborku ustala się w następującej wysokości:
  8. – 0,60 zł za 1 km;
  9. zwrot kosztów za przejazd własnym pojazdem przysługuje tylko w wypadku przedstawienia do wglądu osobie obsługującej, dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym osoba wezwana odbyła podróż.

§ 9

Jeżeli wezwanie do stawienia się następuje wskutek niespełnienia lub nienależytego spełnienia, z winy osoby wezwanej, obowiązków określonych w ustawie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki i zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego trwającego ponad trzy miesiące, nie przysługuje.

§ 10

W celu uzyskania zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki i zwrotu kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego trwającego ponad trzy miesiące, przysługuje w wypadku złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 m-cy od dnia, w którym osoba stawiła się na wezwanie.

§ 11

Wypełnione wnioski – oświadczenia za utracone zarobki i zwrot kosztów przejazdu Wojskowy Komendant Uzupełnień po zatwierdzeniu przekazuje do działu finansowego JW. 1128 w Malborku celem niezwłocznego przekazania w formie bezgotówkowej osobie wezwanej:

 1. przekazem pocztowym (w przypadku braku numeru konta bankowego);
 2. przelewem bankowym na konto wskazane we wniosku (oświadczeniu).

Załączniki do pobrania:

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
Plac 3-go Maja 4
82-200 Malbork
tel. 261536171
fax. 261536137
wkumalbork@ron.mil.pl