Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku realizuje zadania związane z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony przez mieszkańców i instytucje administrowanego terenu. Pełni rolę organu wykonawczego Ministra Obrony Narodowej i jest podporządkowana bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień jest:

- terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno – obronnych i rządowej administracji niezespolonej;

- terenowym organem administracji wojskowej realizującym zadania związane z pokojowym uzupełnieniem oraz zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, formacji Obrony Cywilnej i formacji uzbrojonych oraz jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także zadań związanych z administrowaniem rezerwami osobowymi i świadczeniami rzeczowymi.

 

Do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy:

  1. zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
  2. administrowanie rezerwami osobowymi;
  3. wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;
  4. utrzymywanie ścisłej współpracy z odpowiednimi organami Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa w zakresie kierowania osób podlegających odbyciu zasadniczej służby wojskowej do odbycia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych;
  5. rekrutacja i nabór ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
  6. udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
  7. promocji obronności i służby wojskowej;
  8. gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych.

Podstawa prawna:

art. 14 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.1459 j.t.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U.2017.626)

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
Plac 3-go Maja 4
82-200 Malbork
tel. 261536171
fax. 261536137
wkumalbork@ron.mil.pl