Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

RYS HISTORYCZNY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w MALBORKU

Rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego na obszarze Prus Wschodnich woj. gdańskiego z dniem 15 września 1945 roku sformowano Rejonową Komendę Uzupełnień w Malborku kat. III o zasięgu terytorialnym powiatów: Kwidzyn, Sztum, Malbork. Rejonowym Komendantem Uzupełnień zostaje mjr ENERLICH.

Od 1950 roku Rejonowa Komenda Uzupełnień przejmuje nazwę Wojskowej Komendy Rejonowej i administruje na terenie powiatów:
malborskiego,
elbląskiego,
sztumskiego,
kwidzyńskiego.
Pierwszym komendantem WKR zostaje mjr BABICZ.

W 1966 roku zostaje utworzony Powiatowy Sztab Wojskowy (szef ppłk Mieczysław STUDZIŃSKI) podporządkowany szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku. W strukturze PSzW posiadał Wydział Operacyjno – Szkoleniowy, OPBMR i dotychczasową Wojskową Komendę Rejonową (komendant kpt. Eugeniusz LITYNSKI).

Od 4 kwietnia 1966 roku rozpoczynają działalność Powiatowe Komisje Poborowe w Malborku, Sztumie i Kwidzynie. W działalności szkoleniowej główny wysiłek PSzW skupiał na przygotowaniu do obrony Powiatowe Komitety Obrony Malborka i Sztumu oraz na zorganizowaniu, przygotowaniu i szkoleniu terenowych i zakładowych oddziałów samoobrony.

Wraz z reformą administracyjną w kraju z dniem 1 września 1975 r. zostaje rozformowany Powiatowy Sztab Wojskowy i przeformowany na Wojskową Komendę Uzupełnień (komendant ppłk KOCHAŃSKI) podporządkowaną szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Elblągu.

WKU wówczas w swojej strukturze organizacyjnej posiadała:
Sekcję Mobilizacji,
Sekcję Poboru i Uzupełnień,
Sekcję Administracji Oficerów Rezerwy,
Kancelarię Tajną.
Na prośbę naczelnika miasta Malbork dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego wyznacza nową siedzibę dla WKU Malbork w kompleksie koszarowym przy ul. 3 Maja 4, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Z końcem 2003 roku w ramach restrukturyzacji Terenowych Organach Administracji Wojskowej, w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Malborku zostaje utworzona nowa struktura organizacyjno - etatowa:
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerw,
Wydział Poboru i Uzupełnień.
Wojskowa Komenda uzupełnień realizuje zadania w zakresie:
uzupełniania pokojowego wojsk,
administrowania rezerwami osobowymi,
zabezpieczenia realizację świadczeń na rzecz obrony (we współpracy z organami samorządu terytorialnego).

Swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje powiaty:
malborski,
sztumski,
kwidzyński,
nowodworski,
od stycznia 2011 roku powiat:
tczewski.

W minionym okresie obowiązki komendantów pełnili:
mjr Jan ENERLICH (1946-1950),
mjr Andrzej BABICZ (1950-1952),
kpt. Edward SABAT (1952-1954),
kpt. Jan LUTY (1954-1955),
kpt. Jerzy BUDKOWSKI (1955-1959),
kpt. Eugeniusz LITYŃSKI (1965-1966),
ppłk mgr Mieczysław STUDZIŃSKI (1966-1975),
ppłk Stanisław KOCHAŃSKI (1975-1979),
ppłk mgr Zbigniew KASZAK (1979-1984),
ppłk Roman WIERZBA (1984-1995),
ppłk mgr inż. Wojciech NOWAK (1995-1997),
ppłk mgr inż. Czesław NAWROT 1997-2007,
ppłk dypl Ryszard ZIELIŃSKI (2007-2011),
ppłk mgr Grzegorz STAŃCZYK (2011-2013),

Od 2013 roku obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień pełni ppłk Waldemar WUTTKA

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
Plac 3-go Maja 4
82-200 Malbork
tel. 261536171
fax. 261536137
wkumalbork@ron.mil.pl