Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolnictwo wojskowe

 

Szkoły oficerskie

Warunki i tryb przyjęcia na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych:

określa:

 • Zarządzenie Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie ustalania warunków i trybu przyjęcia na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2018/2019" (Dz.U.MON.23 oraz Załącznik);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie słuzby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.2014.1627);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słuzby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.2017.71).
 • Decyzja Nr 132/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. (Dz.U.MON.158) (Dz.U.MON.109).

 

Szkoły podoficerskie

Warunki i tryb przyjęcia do szkół podoficerskich kandydatów na żołnierzy zawodowych:

określają:

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficeskic (Dz.U.2015.252 j.t.)
 • Decyzja Nr 135/MON z dnia 4 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 r. (Dz.U.MON.2018.161)
 • Decyzja Nr 138/MON z dnia 10 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w 2019 r. (Dz.U.MON.2018.164)

 

O przyjęcie do korpusu oficerskiego może ubiegać się osoba, która:

 • posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;
 • posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej;
 • posiada odpowiednie wykształcenie:
 • świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia;
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach 12 miesięcznego studium oficerskiego;
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich w specjalistycznej dziedzinie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach 3 miesięcznego studium oficerskiego;
 • nie był(a) karany(a) sądownie;
 • posiada co najmniej 18 lat;
 • zda egzamin wstępny;
 • odbędzie rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba ubiegająca się o powołanie do korpusu oficerów może rozpocząć szkolenie w jednej ze szkół:

1. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
im. Jarosława Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Gen. Kaliskiego 2
tel. 261 839 000
http://www.wat.edu.pl/
rekrutacja@wat.edu.pl

2. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
im. Bohaterów Westerplatte
Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
tel. 261 262 525
http://www.amw.gdynia.pl/
rekrutacja@amw.gdynia.pl

3. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
im. gen. Tadeusza Kościuszki
Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
tel. 261 658 134
https://www.awl.edu.pl/
rekrutacja@awl.edu.pl

4. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35
Tel. 261 517 733
http://www.wsosp.deblin.pl
rekrutacja@wsosp.pl

Kandydaci ubiegający się o powołanie do służby składają wniosek do komendanta szkoły:

 • za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej – w przypadku żołnierzy,
 • bezpośrednio – w przypadku osób ze środowiska cywilnego, dołączając:
 • ankietę osobową,
 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów)
 • CV (życiorys),
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • cztery zdjęcia legitymacyjne plus jedno w wersji elektronicznej,
 • inne dokumenty (poświadczenia) rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki, kieruje osobę do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej a następnie niezwłocznie przesyła do komendanta szkoły:

 • orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • opinie wojskowej pracowni psychologicznej;
 • dokumenty ewidencyjne osoby.

Zdolność fizyczną i psychiczną orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu dokumentów. Kandydaci składają dokumenty bezpośrednio do komendanta Uczelni - rektora w terminie do 31 marca.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek,
 • ankieta osobowa,
 • świadectwo dojrzałości/lub dyplom magistra (równorzędny) – dla kandydatów do rocznego Studium Oficerskiego/,
 • CV (życiorys),
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • cztery zdjęcia legitymacyjne,

a także:

inne dokumenty (poświadczenia) rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, np. prawo jazdy, tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie.

 

 Przeszkolenie kadr rezerwy w 2019 roku

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
Plac 3-go Maja 4
82-200 Malbork
tel. 261536171
fax. 261536137
wkumalbork@ron.mil.pl