Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia rekompensujące

Świadczenia pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych (nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes GUS.
Świadczenia pieniężne nie przysługują żołnierzom rezerwy powołanych na ćwiczenia, jeżeli otrzymali od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenia pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz ( prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych ( w kwocie pomniejszonej o uposażenie otrzymane z tytułu odbytych ćwiczeń).
Uposażenie żołnierzy rezerwy nie podlega żadnym formom opodatkowania.

Żołnierzom rezerwy wezwanym do stawienia się na ćwiczenia wojskowe przysługuje na ich żądanie zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Należność tą wypłaca jednostka wojskowa na podstawie udokumentowanego oświadczenia żołnierza rezerwy.

Procedura odwoławcza:

Od decyzji wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu na ćwiczenia wojskowe przysługuje żołnierzowi rezerwy prawo do odwołania się do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Karty powołania.
Wniesienie odwołania nie zwalnia żołnierza rezerwy, któremu Karta powołania została doręczona, od obowiązku stawienia się na ćwiczenia wojskowe w określonym w niej terminie i miejscu.
Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu odwołania może zmienić swoją decyzję na korzyść żołnierza rezerwy.
W wypadku nieuwzględnienia odwołania wojskowy komendant uzupełnień całość dokumentacji przekazuje w terminie 7 dni do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego wydaje ostateczną decyzję nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Decyzję przesyła się żołnierzowi rezerwy i wojskowemu komendantowi uzupełnień.

W wypadku uchylenia decyzji przez wojskowego komendanta uzupełnień lub przez szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego albo stwierdzenia jej nieważności, decyzję tę przesyła się również dowódcy jednostki wojskowej, by w sytuacji, gdy żołnierz rezerwy odbywa jeszcze ćwiczenia wojskowe, można go było z nich zwolnić.
W wypadku, gdy żołnierz rezerwy nie wniósł odwołania od decyzji przed jego stawieniem się na ćwiczenia wojskowe, odwołanie to może wnieść za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której odbywa ćwiczenia wojskowe, jednak z zachowaniem terminu 14 dni od dnia doręczenia mu tej karty.

W wypadku gdy żołnierz rezerwy, któremu doręczono Kartę powołania nie może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w tej karcie z powodu obłożnej choroby, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień osobiście lub przez inne osoby. Po ustaniu przyczyn niestawienia się żołnierz rezerwy zgłasza się niezwłocznie do wojskowego komendanta uzupełnień, przedstawiając w tej sprawie odpowiednie dokumenty. Wojskowy komendant uzupełnień, po otrzymaniu zawiadomienia, niezwłocznie powiadamia dowódcę jednostki wojskowej o przyczynach niestawienia się żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416), w związku z §2 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz. U. Nr 140 poz. 1480 z 2004 r.)

§ 2. Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu podlegają:

 1. mężczyźni - począwszy od dnia 1 stycznia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień wojskowy oficerski - sześćdziesiąt lat życia;
 2. kobiety przeniesione do rezerwy - począwszy od następnego dnia po dniu przeniesienia do rezerwy do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą czterdzieści lat życia, a posiadające stopień wojskowy oficerski - pięćdziesiąt lat życia.

§ 3. Wojskowy obowiązek meldunkowy obejmuje:

 1. zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;
 2. zgłoszenie przedłużenia pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;
 3. wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;
 4. zgłoszenie zmiany imienia lub nazwiska;
 5. zgłoszenie podwyższenia lub zdobycia dodatkowego wykształcenia;
 6. zgłoszenie uzyskania kwalifikacji zawodowych lub zawodu innych niż uzyskane wraz z wykształceniem, o którym mowa w pkt 5, oraz utraty prawa do wykonywania zawodu.

§ 4. Osoby wskazane w § 2 ust. 1 zgłaszają dane, o których mowa:

 1. w § 3 pkt 1-3, wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) łącznie ze spełnieniem obowiązku meldunkowego wynikającego z przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
 2. w § 3 pkt 4-6, wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, w terminie 30 dni od dnia powstania zmian, przedstawiając do wglądu dokument stwierdzający te zmiany.

§ 5. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), któremu osoba podlegająca wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu zgłosiła dane określone w § 3 pkt 1-4:

 1. odnotowuje w zbiorach meldunkowych dane dotyczące stosunku tej osoby do obowiązku czynnej służby wojskowej;
 2. wysyła, w terminie trzech dni od dnia dopełnienia obowiązku meldunkowego, zawiadomienie meldunkowe w formie kopii formularza meldunkowego lub wydruku z aktualnego programu informatycznego w odniesieniu do:
  • przedpoborowego oraz poborowego, który nie stawał do poboru - do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na nowe miejsce jego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;
  • pozostałych osób podlegających wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu - do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na nowe miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

§ 6.

 1. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, oraz osoby, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, a także poborowi, którym wydano karty powołania, powiadamiają wojskowego komendanta uzupełnień o danych wskazanych:
  • w art. 53 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy - osobiście;
  • zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;
  • wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące i powrocie z tego pobytu;
  • w art. 53 ust. 3a pkt 3 ustawy - osobiście lub przesyłką poleconą;
  • adresie korespondencyjnym, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
 2. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się odpowiednio nie później niż:
  • w dniu zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące;
  • w dniu wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;
  • w dniu wyjazdu za granicę;
  • w ciągu 4 dni od dnia powrotu z pobytu za granicą.
 3. Osoby, o których mowa w ust. 1, dokonując powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień, obowiązane są przedstawić:
  • żołnierze rezerwy - książeczkę wojskową oraz kartę mobilizacyjną;
  • osoby, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny - dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną.

§ 7.

 1. Osoba, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy: tj osoby które:
  • o nie stawiły się do poboru - od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, albo
  • o zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej albo służby zastępczej - od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby:
   • składają wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce jej pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;
   • we wniosku podają następujące dane: imię i nazwisko, adres pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, numer ewidencyjny PESEL, planowany termin wyjazdu za granicę, kraj wyjazdu, przewidywany termin powrotu oraz przesłanki i okoliczności uzasadniające konieczność wyjazdu.
 2. Od decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą, wydanej przez wojskowego komendanta uzupełnień, przysługuje odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
Plac 3-go Maja 4
82-200 Malbork
tel. 261536171
fax. 261536137
wkumalbork@ron.mil.pl