Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Sprawozdanie PM-1

Szanowni Państwo

Badaniem statystycznym 'PM-1' jest to roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach i objęte są nim wytypowane przez Wojskowe Komendy Uzupełnień podmioty gospodarcze, osoby prawne, a także osoby fizyczne posiadające pojazdy samochodowe, przyczepy (naczepy), maszyny mogące być przedmiotem świadczeń na rzecz obrony.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Dane jednostkowe (dotyczące pojedynczego podmiotu) są chronione tajemnicą statystyczną oraz objęte są ochroną zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i będą wykorzystywane na rzecz obronności kraju.

W sprawozdaniu należy ująć:

  • wszystkie pojazdy samochodowe, motocykle, autobusy, ciągniki rolnicze, przyczepy (naczepy) itd., zarejestrowane w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego, w tym również wydzierżawione i będące w leasingu;
  • maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych, a także agregaty prądotwórcze.

Podczas wypełniania Działu 2 kol. 2 Identyfikator wg ITS należy podać w oparciu o załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Zgodnie z §14 pkt 1 Rozporządzenia RM z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju posiadacze rzeczy ruchomych, wobec których wydano decyzję o przeznaczeniu tych rzeczy ruchomych na cele świadczeń informują wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o ich zbyciu lub innej zmianie tytułu własności oraz zmianie przeznaczenia przedmiotu świadczenia, nie później niż w ciągu trzech dni od tej zmiany.

Sprawozdanie PM-1 jest obowiązkowe. Odmowa, podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie dotrzymanie oznaczonego terminu może skutkować konsekwencjami karnymi w myśl Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 

Uprzejmie proszę o odesłanie wymienionego sprawozdania na adres WKU.

W zakresie pytań dotyczących wykonania powyższego sprawozdania proszę o kontakt z p. Andrzejem PANEK (numer telefonu 261 536 135).


Do pobrania:

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
Plac 3-go Maja 4
82-200 Malbork
tel. 261536171
fax. 261536137
wkumalbork@ron.mil.pl