Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy

Powoływania żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe

Żołnierzami rezerwy są osoby przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, albo też bez odbycia tej służby, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej (za wyjątkiem osób wymienionych w art. 58 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP – Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2461 z późniejszymi zmianami).

 1. Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy polega na przebywaniu na przydziale mobilizacyjnym oraz odbywaniu ćwiczeń wojskowych.
 2. Do odbycia ćwiczeń wojskowych nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:
 • prowadzą własną kampanię wyborczą - w czasie jej trwania;
 • zostali wybrani do Sejmu, Senatu lub organów samorządu terytorialnego - w czasie trwania kadencji;
 • odbyli służbę zastępczą.

Niezależnie od ćwiczeń wojskowych, podoficerów, chorążych i oficerów rezerwy można powołać do okresowej służby wojskowej w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony Państwa lub potrzebami Sił Zbrojnych, a także zwalczania klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków. stawiennictwa. Wojskowy komendant uzupełnień na wniosek żołnierza rezerwy udziela mu informacji o przewidywanym powołaniu go w danym roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawiania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

 • dla szeregowych i podoficerów, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – 9 miesięcy;
 • dla szeregowych i podoficerów, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – 12 miesięcy;
 • dla oficerów – 18 miesięcy.

Żołnierze rezerwy mogą mieć nadane przydziały mobilizacyjne przez łączny okres nie dłużej niż:

 • podoficerowie i szeregowi: 15 lat;
 • oficerowie: 20 lat.

Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli wojskowy komendant uzupełnień nie ma możliwości nadania przydziałów mobilizacyjnych innym żołnierzom rezerwy.

Do odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy powołuje się w trybie:

 • natychmiastowego stawiennictwa;
 • zwykłym;
 • ochotniczym na jego wniosek (Rozporządzenie MON z dn 17.03. 2004 - Dz.U.z 2004r. Nr 52, poz. 519).

Ćwiczenia wojskowe odbywa się jako:

 • jednodniowe ćwiczenia wojskowe – trwające do 24 godzin (3 razy w roku);
 • krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe – trwające od 2 do 30 dni kalendarzowych (1 raz w roku);
 • długotrwałe ćwiczenia wojskowe – trwające od 31 do 90 dni kalendarzowych.

Karta powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych powinna być doręczona żołnierzowi rezerwy nie później niż 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonych w tej karcie.
Świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych – z wyjątkiem ćwiczeń do 24 godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy(Przysługuje za utracone wynagrodzenie za pracę, dochód z działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń, oraz zwrotu wydatków poniesionych z tego tytułu organom samorządu terytorialnego). Okres odbytych ćwiczeń wojskowych ustala Dowódca JW., stwierdza to w rozkazie oraz w zaświadczeniu.

Powołaniu do odbycia ćwiczeń podlegają:

 • oficerowie - do końca roku kalendarzowego w którym kończą 60 lat;
 • podoficerowie i szeregowi - 50 lat;
 • dla kobiet odpowiednio 50 i 40 lat.

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów. Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do 24 godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych. Rada Ministrów może przedłużyć czas trwania ćwiczeń do sześciu miesięcy w ciągu roku. Powyższych przepisów nie stosuje się do ćwiczeń wojskowych związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowania życia ludzkiego.

Do okresowej służby wojskowej powołuje się żołnierzy rezerwy, a także przenosi się do tej służby żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe lub nadterminową zasadniczą służbę wojskową. Łączny czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać dwunastu miesięcy przez okres pozostawania żołnierza w rezerwie.

Jeżeli żołnierz podlegający zwolnieniu z okresowej służby wojskowej w związku z upływem czasu trwania tej służby lub orzeczeniem niezdolności do służby wojskowej jest niezdolny do pracy z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, czas trwania okresowej służby wojskowej przedłuża się na jego prośbę na okres choroby, nie przekraczający sześciu miesięcy.

Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy w trybie ochotniczym.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
Plac 3-go Maja 4
82-200 Malbork
tel. 261536171
fax. 261536137
wkumalbork@ron.mil.pl